Doelstellingen en kernwaarden

In onze statuten staat heel kort en zakelijk onze doelstelling omschreven: de maatschappij heeft tot doel uitoefening van het verzekeringsbedrijf ten behoeve van haar leden. Die doelstelling hebben we verder uitgewerkt in een strategiedocument. Onze strategie richt zich op een hoge mate van klanttevredenheid bij onze leden/verzekerden en continuïteit. Samengevat in onze mission statement luidt dat als volgt:

Wij zijn een verzekeraar en dienstverlener die uitblinkt in klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Wij bieden verzekeringsoplossingen en diensten die zekerheid bieden en ontzorgen. Het karakter van een “Onderlinge” laten we terugkomen in onze dienstverlening. Zo worden wij niet gedreven door financiële targets. Wij zijn persoonlijk en klantgericht en laten dit zien in ons product- en dienstenaanbod. Onze focus ligt op particulieren in Zeeland en Noord-Brabant.

Kernwaarden: persoonlijk, betrouwbaar en betrokken

We richten ons daarbij op de kernwaarden persoonlijk, betrouwbaar en betrokken. Onze persoonlijke benadering laten we zien in goede bereikbaarheid , in een mensgerichte benadering en oprechte interesse. Met betrouwbaarheid bedoelen we dat u op ons kunt rekenen, we onze afspraken nakomen en dat onze medewerkers deskundig zijn. Om onze betrouwbaarheid tastbare vorm te geven, hebben we een aantal gedragsregels voor onze medewerkers vastgelegd in de Gedragscode ZLM. Daarnaast onderschrijven we ook een breed scala aan regelgeving voor onze bedrijfstak, waaronder de Gedragscode Verzekeraars. Hoe we deze code in de praktijk toepassen is weergegeven in ons jaarverslag. Bij onze kernwaarden past ook een beheerst beloningsbeleid voor alle medewerkers van ons bedrijf. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat er voor geen enkele medewerker een bonusregeling van toepassing is. Met betrokken bedoelen we dat we zijn gericht op onze omgeving en dat we een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.  

Moreel-ethische verklaring

Dat we klantgerichtheid en betrouwbaarheid serieus nemen, onderstrepen we door als directie van ZLM Verzekeringen een moreel-ethische verklaring op te stellen en die te ondertekenen. Deze verklaring luidt als volgt:

'Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij ZLM Verzekeringen betrokken zijn, te weten die van de leden/klanten, de werknemers en de samenleving waarin ZLM Verzekeringen opereert. Ik stel in die afweging het belang van de leden centraal en zal deze zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekeringskennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van verzekeraar in ere houden.'

M.C. Schroevers, algemeen directeur en drs. O.W.A. Monshouwer, directeur Verzekeringszaken